Dziś: poniedziałek, 24 czerwca 2024r. Więcej

Dziennik internetowy Racławic Śląskich wpisany do rejestru czasopism. Dostarczamy Wam sprawdzonych i ciekawych informacji już od 2005 roku.

Najważniejsze


Bądźmy w kontakcie

Statut Sołectwa Racławice Śląskie

Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Głogówek

Rozdział I
Nazwa i teren działania

§ 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2.1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Głogówek.

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • Statutu Gminy Głogówek,
 • niniejszego Statutu.

§ 3. Teren działania Sołectwa obejmuje sołectwo Racławice Śląskie.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania

§ 4.1. Organami Sołectwa są:

 • Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,
 • Sołtys – jako organ wykonawczy.

2. Sołtys jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie.

3. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z radnymi poszczególnych szczebli samorządowych.

§ 5.1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyboru.

§ 6. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy:

 • udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;
 • organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
 • tworzenie pomocy sąsiedzkiej;
 • utrzymywanie porządku;
 • utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno – oświatowych, sportowych itp.;
 • decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu;
 • prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy;
 • wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy lub Statutu;
 • wyrażenie opinii we wszystkich istotnych dla interesantów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
  • projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
  • przepisów gminnych;
 • uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa.

§ 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka

§ 8.1. Mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu zwołanym przez Burmistrza.

3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

 • zwoływanie Zebrań Wiejskich,
 • działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
 • wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie,
 • reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i Burmistrza,
 • uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowe przez Burmistrza oraz w pracach komisji Rady Miejskiej, kiedy do udziału w posiedzeniu zostanie zaproszony.
 • pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
 • prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych,
 • używa pieczęci o następującej treści: „Sołtys Sołectwa Racławice Śląskie – imię i nazwisko”.

4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej.

§ 9.1. Sołtys ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej.

2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa, załatwianych przez Burmistrza, Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub Radę Sołecką.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas wolnych wniosków i informacji.

§ 10.1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4 – 6 członków.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom.

4. Rada Sołecka w szczególności:

 • współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
 • podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa,
 • inicjuje działania społeczne użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz ważności podejmowanych uchwał

§ 11.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

 • z własnej inicjatywy,
 • na pisemny wniosek Rady Sołeckiej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
 • na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez sołtysa może to uczynić Burmistrz.

3. W przypadku, gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku.

§ 13. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:

 • uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków Sołectwa;
 • rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków.

§ 14.1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

§ 15.1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15- minutowej przerwie.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby.

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem.

§ 17. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” zarządza się powtórne głosowanie do skutku.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań

§ 18.1. Zebranie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 19. Na Zebraniu, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 20.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania w liczbie 3 osoby.

2. Do zadań Komisji należy:

 • przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 • przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa,
 • w drugiej wyboru członków Rady Sołeckiej,
 • ustalenie wyników głosowania,
 • za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
 • ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów.

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej dostarcza Burmistrz.

4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów.

5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku.

6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nieprzekraczającej liczby mandatów do obsadzenia

7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikacyjnego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Przy odwołaniu Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio § 20.

§ 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie zwołane przez Sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem.

Rozdział VI
Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

§ 23. Przekazywanie poszczególnych zadań Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji następuje na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

Rozdział VII
Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska.

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa,
 • zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji.

3. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska, po konsultacji z mieszkańcami:

 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Zebrania Wiejskiego.

Wersja obowiązująca, uchwalona przez Radę Miejską w Głogówku w 2022 roku.

Raclawice.NET

Raclawice.NET