Raclawice.Net - Logotyp
 • Rejestracja
 • Logowanie
 • Dziś: poniedziałek, 6 grudnia 2021r.

Statut sołectwa Racławice Śląskie

Uchwała Nr XIV / 94 / 2007
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RACŁAWICE ŚLĄSKIE

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 7, art. 35 ust 1, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala Statut Sołectwa Racławice Śląskie o następującej treści:

Statut Sołectwa Racławice Śląskie

Rozdział I, Nazwa i teren działania

§ 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2.1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową gminy Głogówek

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

b) Statutu Gminy Głogówek,

c) niniejszego Statutu.

§ 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Racławice Śląskie.

Rozdział II, Organizacja i zakres działania

§ 4.1. Organami Sołectwa są:

 • Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,
 • Sołtys – jako organ wykonawczy.

2. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie.

3. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych.

§ 5.1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyboru.

§ 6. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy:

 1. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
 2. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
 3. tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
 4. utrzymywanie porządku,
 5. utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno – oświatowych, sportowych itp.,
 6. inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg, placów i mostów,
 7. decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu,
 8. prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy,
 9. wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy lub Statutu,
 10. wyrażenie opinii we wszystkich istotnych dla interesantów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
  • projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
  • przepisów gminnych.
 11. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządzenia dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu, tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia,
 12. uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa.

§ 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

Rozdział III, Sołtys i Rada Sołecka

§ 8.1. Mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu zwołanym przez Burmistrza.

3. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach do organów gmin.

4. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

 • uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej,
 • zwoływanie Zebrań Wiejskich,
 • działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
 • wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie,
 • reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i Burmistrza,
 • uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowe przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady Miejskiej, kiedy do udziału w posiedzeniu zostanie zaproszony,
 • pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
 • prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych,
 • używa pieczęci o następującej treści: „Sołtys Sołectwa Racławice Śląskie – imię i nazwisko”

5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej.

§ 9.1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa, załatwianych przez Burmistrza, Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub Radę Sołecką.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i wniosków.

§ 10.1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4 – 6 członków.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom.

4. Rada Sołecka w szczególności:

 • współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
 • podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa,
 • inicjuje działania społeczne użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.

Rozdział IV, Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz ważności podejmowanych uchwał

§ 11.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

 • z własnej inicjatywy,
 • na pisemny wniosek Rady Sołeckiej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
 • na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza

2. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz.

3. W przypadku, gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku.

§ 13. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:

 • uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków Sołectwa,
 • rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków.

§ 14.1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

§ 15.1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców. Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu 15- minutowej przerwie.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby.

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań. Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem.

§ 17. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” zarządza się powtórne głosowanie do skutku.

Rozdział V, Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań

§ 18.1. Zebranie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 19. Na Zebraniu, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 20.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania w liczbie 3 osoby.

2. Do zadań Komisji należy:

 • przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 • przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • w pierwszej kolejności dokonuje się wybory Sołtysa w drugiej wyboru członków Rady Sołeckiej,
 • ustalenie wyników głosowania,
 • za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
 • ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów.

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej dostarcza Burmistrz.

4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów.

5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku.

6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia.

7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikacyjnego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Przy odwołaniu Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio § 20.

§ 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie zwołane przez Sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem.

Rozdział VI, Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę oraz sposobu ich realizacji.

§ 23. Przekazywanie poszczególnych zadań Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji następuje na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

Rozdział VII, Kontrola i nadzór nad Sołectwem.

§ 24.1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska.

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa,
 • zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji.

3. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Rozdział VIII, Postanowienia końcowe

§ 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska, po konsultacji z mieszkańcami:

 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 27. Traci moc uchwała Nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectwa Gminy Głogówek.

§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Mulka

W kadencji 2014-2018 Rada Miejska w Głogówku zmieniła statut usuwając zapis o obowiązku uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej sołtysów. Wojewoda Opolski nakazał jednak naprawić błąd prawny, ponieważ uchwały wprowadzono bez wymaganych konsultacji z mieszkańcami. Te mają być przeprowadzone w najbliższym czasie. Niestety nie wiemy kiedy.


Polecamy -
Baner
KOMUNIKAT -
POTRZEBUJEMY TWOJEJ ZGODY
Zamknij okno

Dostosowujemy stronę do Twoich potrzeb, dlatego możemy zbierać niektóre Twoje dane np. w plikach cookies. Zobacz naszą politykę prywatności oraz politykę Cookies i zapoznaj się z zasadami. Potrzebujemy Twojej zgody do przetwarzania danych. Kliknij przycisk zgadzam się lub zamknij okno, aby udzielić nam tej zgody.

Zgadzam się